Målgrupper

Våra Målgrupper

LÄS MER

Målgrupper

På uppdrag av Socialtjänsten, Kriminalvården och Rättspsykiatrin.

Barn

Unga

Vuxna

Våra målgrupper är barn, unga och vuxna som av olika anledningar
behöver byta miljö. Det kan handla om social problematik såsom t.ex.
missbruk, kriminalitet, psykisk ohälsa, beteendeproblematik eller
funktionshinder av olika slag.

LAGAR OCH FÖRORDNINGAR

De lagar och förordningar som styr dessa placeringar är SoL (Socialtjänstlagen), LVU (Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga), LVM (Lag om vård av missbrukare i vissa fall), LSS (Lag med stöd och service till vissa funktionshindrade) och LRV (Lag om rättspsykiatrisk vård).

KLIENTER

Vi tar även emot klienter som vårdas inom ramarna för s k vårdvistelse enligt § 56 Lagen om Kriminalvård i anstalt (KvaL), benämning på den tidigare s.k. § 34-placeringen.

Vårdvistelse innebär att personer som dömts till fängelsestraff och som är i behov av vård eller behandling för sitt missbruk av beroendeframkallande medel eller något annat särskilt förhållande som kan antas ha samband med brottsligheten, kan få vistas i familjehem eller hem för vård eller boende (HVB) och delta i behandlings-verksamhet under del av strafftiden.

Vi tar naturligtvis också emot klienter som dömts till kontraktsvård istället för fängelse.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button