METODIK & FILOSOFI

METODIK & FILOSOFI

LÄS MER

METODIK & FILOSOFI

Vi arbetar med Kognitiv beteendeterapi (KBT) som bas och använder oss av behandlingsinstrument och manualer, vilket gör att vi kan mäta om individen gör framsteg eller inte. Vi använder oss även av system som teckenekonomi samt metoder som ART (Aggression Replacement Training), psykosocial färdighetsträning, skattningsskalor, beteendeobservation samt återfallsprevention.

För klienter med missbruksproblematik genomförs drogtester tre gånger i veckan. Utgångspunkten för allt arbete är genomförandeplanen. Eventuella insatser utanför denna diskuteras med ansvarig handläggare. Den gedigna erfarenhet vi har av att arbeta med socialtjänst och andra myndigheter har gjort att vi utvecklat system för dokumentation och återrapportering som exempelvis följer BBIC-strukturen (Barnens Behov I Centrum).

UTVÄRDERING & UPPFÖLJNING

Utvärdering av vårdinsatsen för den enskilde sker bl a genom att vi använder manualbaserade behandlingsinstrument där det är mätbart vilka framsteg den enskilde gör. Konsulenten träffar regelbundet klienten och familjehemmet för uppföljning av den överenskomna behandlingsplanen.

Uppföljningen av den enskilde klienten dokumenteras kontinuerligt via journalföring och skriftliga rapporter till placerande myndighet.

Vi har tillstånd från IVO att bedriva konsulentstödd familjehemsvård ✔

Call Now Button